มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 

    คณะผู้บริหารศูนย์ฯ    
         
    (commitee) 2009630_59037.jpg    
    นายเอกมงคล  ปัญญาไว
ประธานกรรมการ
   
  (commitee) 2009630_59075.jpg (commitee) 2009630_59113.jpg    
   ว่าที่ ร.ต.ธนัย  บุณยะกลัมพ
รองประธาน
ฝ่ายบริหาร
 นางวิภาวี  รักฉัตรชัย 
กรรมการ/เลขานุการ
ฝ่ายบริหาร
 นายเฉลิมพล  อินทรมูล
รองประธาน
ฝ่ายบริหาร
 
  (commitee) 2009630_59204.jpg (commitee) 2009630_59129.jpg (commitee) 2009630_59263.jpg  
 

นางศุลีมาศ  กุลางกูร
กรรมการ

 ฝ่ายส่งเสริมวิชาชีพ

 นายบรรพต  เพิ่มพล
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นายยนต์  บุญเพ็ง
กรรมการฝ่ายส่งเสริม

 ศีลธรรมและวัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(commitee) 2009630_59299.jpg    
  นายสรรเสริญ  ทัศน์เจริญ
กรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 นาสมบัติ  ศรีสุรินทร์
กรรมการบริหาร

นายธนัตถ์  สุขมาศ
กรรมการบริหาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  นายนิโรจน์  คงกระจ่าง
กรรมการบริหาร

 


นายประเสริฐ  ชวาลสันตติ
กรรมการบริหาร

 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
         
 
     
     
 
 
     
         
       รายชื่อ คณะครูอาสาสมัคร   
Online:  1
Visits:  203,636
Today:  26
PageView/Month:  601