มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

หลักสูตรการเรียนการสอน
          หลักสูตรหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งที่ได้เตรียมการ และไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า เพราะสำหรับบุตรหลานของท่านแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ๆ ตัวดูแปลก ใหม่และตื่นตาตื่นใจทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าอะไรเป็นเนื้อหา  หรือสิ่งที่ครูจัดเตรียมไว้ แต่เรื่องราวต่าง ๆ ในโรงเรียนคือ การเรียนของพวกเขา

แนวคิดในการจัดการหลักสูตร
         ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ทางศูนย์มีแนวคิดสำคัญ ๔ ประการ ดังนี้
        
๑. กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
            - เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้จริงที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก
            - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีความหลากหลายที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
              เด็ก
        
๒. บทบาทเด็ก
             - เด็กมีโอกาสสัีมผัสลงมือกระทำด้วยตนเอง
             - เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับคุณครู
             - เด็กมีโอกาสเลือกคิดตัดสินใจในการทำกิจกรรมโดยมีผู้ให้กำลังใจสนับสนุน
         ๓. บทบาทครู
             - ครูมีบทบาทเป็นผู้เรียนร่วมกับเด็ก และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
             - ครูเสริมสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
             - ครูเฝ้าติดตามสังเกตเด็กสะท้อนข้อมูลจากการสังเกตสู่การวางแผนการสอน  และประเมิน
                ตามสภาพจริง
        
๔. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
             - บรรยกาศการยอมรับ เข้าใจ และเคารพซึ่งกันและกัน
             - มีบรรยกาศของการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กมีความคิดอิสระ    และสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้าง
               สรรค์สภาพแวดล้อมและสื่อเร้าให้เด็ก สำรวจและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เป้าหมายของหลักสูตร
              การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ฯ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมด้วยกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสนองต่อเด็กที่มีระดับพัฒนาการแตกต่างกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
              - ส่งเสริมให้เด็กเพลิดเพลินกับการเรียนรู้
              - ส่งเสริมให้เด็กเป็นนักสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ
              - ส่งเสริมให้เด็กมีความุ่งมั่นกล้าเผชิญ และกล้าแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของ
                คุณงามความดี
              - สร้างเสริมลักษณะนิสัยในชีวิตประจำวันที่ดีงาม
              - สร้างเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
              - สร้างเสริมให้ครูและบุคลากรมีึความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อเด็กอย่างเข้าใจในธรรมชาติของ
                เด็ก

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
           จากเป้าหมายของหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยที่เราตั้งใจไว้การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องให้ยุทธวิธีอันหลากหลาย เื่พื่อให้การเรียนรู้ของเด็กอยู่ในวิถีชีวิตที่ดำเนินไปในศูนย์ฯ ดังนี้
     
เรียนรู้ผ่านทักษะชีวิต
              - ฝึกจิตใจให้มีความสงบเพื่อให้สมองมีพลังความคิดผ่านการทำงาน งานศิลปะ  บทกลอน
                และการเคลื่อนไหว
              - สร้างพฤติกรรมความเคยชินและลักษณะนิสัยที่ดีงาม ผ่านกิจวัตรประจำวัน
              - ฝึกช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสมกับวัย

เรียนรู้ผ่านยุทรวิธีที่หลากหลาย สนุกสนานและท้าทาย
              - ใช้ประสาืทสัมผัสทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และใจอย่างเฉียบคม
              - ได้รับการฝึกให้คิดคล่องและลงมือกระทำจนเกิดความชำนาญ
              - ทำกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาและความสามารถอย่างรอบด้าน
              - บูรณาการทักษะวิชา (ภาษา,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์) ผ่านการลงมือทำ
              - เรียนรู้ภายในบรรยากาศของการยอมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของ
                 สิ่งที่เรียนรู้

เรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
              - บรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้านที่สะอาด ร่มรื่นด้วยร่มไม้ความเป็นธรรมชาติ     เด็กจะได้
                ซึมซับความประณีตงดงาม
              - สภาพแวดล้อมและสื่อที่จัดขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งในและ
                นอกห้องเรียน

การบริหารงานและการบริหารการศึกษา      
          ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บริหารโดยคณะกรรมการศูนย์บริการชุมชนคลองจั่นโดยมีประธานอำนวยการศูนย์ฯ และคณะกรรมการบริหารอีก ๑๖ คน การบริหารด้านการศึกษา มีหัวหน้าครูอาสาสมัคร ๑ คนทำหน้าที่ เสมือนครูใหญ่ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอนุบาลของกระทรวงการศึกษาธิการ แบ่งเป็นชั้นเรียนดังนี้
             ๑. ชั้นเตรียมอนุบาล
             ๒. ชั้นอนุบาล ๑
             ๓. ชั้นอนุบาล ๒
             ๔. ชั้นอนุบาล ๓
                 รับสมัครตั้งแต่ อายุ ๒ขวบครึ่ง -๖ ขวบ เข้าเรียน มีครูประจำชั้นเรียน ๑๐ คน ครูธุรการ ๑ คน แม่บ้าน ๒ คน แม่ครัว ๒ คน และนักการภารโรง-ขับรถ ๑ คน รวม ๑๗ คน ซึ่งเป็นลูกจ้างกึ่งอาสาสมัคร รับเงินเดือนจากทางศูนย์ฯ โดยตรง รับเด็กเข้าเรียน ได้ปีละ ๓๐๐ คน                

การบริหารด้านการเงิน
            
เนื่องจากทางศูนย์ฯเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต้นแบบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่การบริหาร ด้านการเงินและหมวดเงินเดือนลูกจ้างไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่ประการใด รายได้จัดเก็บจาก ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับบริการ และคณะผู้บริหารศูนย์ฯจัดหาจากการขอรับบริจาค ดังนั้นการบริหารงาน จึงสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว และไม่ติดระบบราชการ จนเกินไป

 ลักษณะ 
                                              

"เป็นส่วนราชการ แต่บริหารแบบเอกชน"
 

 รายชื่อคณะครูอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่

 
Online:  1
Visits:  267,263
Today:  27
PageView/Month:  27