มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น

 

(Root) 200976_81792.gif

(Root) 2009716_66395.gif ขอเชิญชวนมวลสมาชิกเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ เพื่อถวายเป็น
     พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
     ๕ ธันวามหาราช ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเคหะชุมชนคลองจั่น
     (ด้านหลังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น) สนใจติดต่อ โทร. 02-3755359
(Root) 2009716_66395.gif ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น จะมีกิจกรรมวันแม่ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(Root) 2009716_66395.gif ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น จะจัดพิธีไหว้ครูประจำปี วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
     เวลา ๐๙.๓๐ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น
(Root) 2009716_66395.gif ประกาศมูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น เรื่อง มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ >>>>
(Root) 2009716_66395.gif ภาพกิจกรรมวันมอบวุฒิบัตรอนุบาล ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ >>>>>
(Root) 2009716_66395.gif ภาพกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓
>>>>>> 
(Root) 2009716_66395.gif ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กคลองจั่น >>>>
(Root) 2009716_66395.gif ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
และสวัสดิการ  
     ได้เชิญประชาชนชาวคลองจั่น บางกะปิ และเขตใกล้เคียง เข้ารับบริการกับหน่วย
>>>รายละเอียด
(Root) 2009716_66395.gif ภาพกิจกรรม "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์" แวะมาเยี่ยมศูนย์ฯ >>> 
(Root) 2009716_66395.gif ภาพกิจกรรมการจัดงานจัดงานวันแม่     ดูภาพ>>>
(Root) 2009716_66395.gif ภาพกิจกรรมคณะกรรมการศูนย์ไปทำบุญ ณวัดวังหมัน     ดูภาพ>>>
(Root) 2009716_66395.gif เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่๒๐๐๙  ดูภาพ>>>
(Root) 2009716_66395.gif กิจกรรมไหว้ครูประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน         ดูภาพ>>>


ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น

            ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่น  เป็นส่วนงานหนึ่งที่กำกับดูแลโดย สำนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นส่วนงานที่บริหารจัดการโดยภาคประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ (ภาครัฐสนับสนุนเฉพาะค่าน้ำประปาและไฟฟ้า)  การบริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากมวลสมาชิก จำนวน  ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๑ คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี  และแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
           ในส่วนของอาคารสถานที่  เป็นอาคารขนาด ๒ ชั้น  ๖ ห้องเรียน ก่อสร้างด้วยการระดมทุนโดยคณะกรรมการ และทุนทรัพย์ของศูนย์ฯ  บนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ที่อนุญาตให้ใช้โดยไม่มีค่าเช่า  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๘๓  เคหะชุมชนคลองจั่น (ระหว่างแฟลตคลองจั่นหลังที่ ๑๔ - ๑๕) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ   
           ศูนย์บริการชุมชนคลองจั่นก่อตั้งมาตั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๙ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมดำเนินการกับทางราชการ ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ให้เป็นไปตามแนวทางของชาวชุมชน บนพื้นฐานความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขในระบอบประชาธิปไตย   กิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้.-
             ๑.กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น   (ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน ๓๐๐ คน      มีครูและเจ้าหน้าที่กึ่งอาสาสมัคร  จำนวน ๑๗ คน) 
             ๒.กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ
             ๓.กิจกรรมผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุชุมชนคลองจั่น มีจำนวนสมาชิกจำนวน ๓๘๖ คน  (และกำลังจะจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการผู้สูงอายุชุมชนคลองจั่น)
              ๔.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน
              ๕.กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณี
              ๖.กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
              การบริหารงานปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการชุดที่ ๑๓  บริหารงานระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓  โดยมี   นายเอกมงคล  ปัญญาไว  เป็นประธานศูนย์ฯ  และคณะกรรมการบริหารอีก ๑๗  คน ปัจจุบันมีสินทรัพย์ของศูนย์ฯ โดยรวมประมาณ ๑๐ ล้านบาท

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร >>>>

เลขที่ ๑๘๓  เคหะชุมชนคลองจั่น (ระหว่างแฟลตคลองจั่นหลังที่ ๑๔ - ๑๕)  แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
โทร.๐ ๒๓๗๕ ๕๒๓๕ ; ๐ ๒๓๗๕ ๕๓๕๙ โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๕๓๕๙
webmaster  :  admin@klongchandaycare.com

 

 
Online:  2
Visits:  267,264
Today:  28
PageView/Month:  28